Sprawozdanie z przebiegu awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

Pobierz

2, trwa w przypadku ubiegania się o awans na stopień: 1) nauczyciela kontraktowego - 9 miesięcy ; 2) nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego - 2 lata i 9 miesięcy .. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.. Gliwice.. Okres trwania stażu: 2 lata 9 m-cy (od 1 września 2019 r. do 31 maja 2022 r.)Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - 1.09.2016 - 31.08.2017 Joanna Konopka.. Kandydat staje przed komisją kwalifikacyjną.. Na prośbę czytelników bloga, w kolejnych odcinkach zmierzę się z kolejnymi stopniami awansu zawodowego nauczyciela.Obecnie podstawę prawną awansu zawodowego nauczycieli stanowią: ustawa Karta Nauczyciela 1 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. 2.Jednak pamiętać należy, że wspomniane rozporządzenie tylko w niektórych zapisach zmienia rozporządzenie z dnia 26 lipca 2018 r. 3, o czym niektórzy nauczyciele zapominają i to właśnie jest przyczyną wielu .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2014 r. do 31 maja 2016 r. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO (zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r.Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego..

Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Autoprezentacja dorobku zawodowego - awans na mianowanego.1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staŜ: Anna Ronowicz Okres staŜu: od 1 września 2011 r. do 31 maja 2014 r. Nazwa placówki: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Stanowisko: nauczyciel-bibliotekarz Oddziału Zamiejscowego ZCDN-u w GryficachKatalog-> Dla nauczyciela-> Awans zawodowy-> Sprawozdania.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r.Awans zawodowy w formule w jakiej obowiązuje od 18 lat (z niewielkimi zmianami), zawsze budził kontrowersje..

... Autoprezentacja dorobku zawodowego na nauczyciela mianowanego.

Sprawozdanie dotyczy realizacji stażu, który odbywałam w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie, ubiegając się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.Korzystając z pomocy opiekuna prawidłowo sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz plan rozwoju zawodowego.. Pani Dyrektor mgr Maria Janczyk-Kukieła przydzieliła mi opiekuna stażu, panią mgr Ewę Tyluś , która jest nauczycielem mianowanym z wieloletnim stażem pracy.Zgodnie z § 12.. Imię i nazwisko: Beata 6.. Staż rozpocząłem po zapoznaniu się z procedurą awansu zawodowego, z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego: Kartą Nauczyciela i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 13 marca 2013 roku.. Przedmiot Geografia.. Na ponad 60 stronach Poradnika omówione są następujące zagadnienia: 1.Andrzej Pery • Awans zawodowy nauczyciela - krok po kroku • 4 Długość stażu KN Art. 9c..

Szerzej na ten temat pisałam w artykule - "Awans zawodowy nauczyciela - co o tym sądzę".

Pomocne okazały się1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. Małgorzata Kornaś.. Staż, z zastrzeżeniem ust.. Rozporządzenia o awansie zawodowym - Komisja zapoznaje się z oceną pracy nauczyciela i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przeprowadza egzamin, podczas którego nauczyciel: prezentuje dorobek zawodowy np. w formie ulotki, prezentacji, plakatu, ustnie;Obecnie awans zawodowy nauczycieli regulują: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574), ze zmianami z 23 sierpnia 2019 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1650).Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn-KoźleAwans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego określają następujące akty prawne:ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.);ustawa z dniaAwans zawodowy dyrektora szkoły na stopień nauczyciela dyplomowanego Najnowsze, zgodne z obowiązującymi od września 2019 roku przepisami, I wydanie Poradnika autorstwa Beaty Rechnio - Kołodziej, eksperta ds. awansu zawodowego nauczycieli z listy MEN..

W lipcu 2019 roku zapoznałam się na nowo ze zmienionymi procedurami dotyczącymi awansu zawodowego i z dokumentami: 1.

Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .Oto moja propozycja sprawozdaniu z niektórych, najczęściej podejmowanych działań przez nauczycieli.. Przedstawiciele tego zawodu dokładnie wiedza, jak może przebiegać ścieżka ich kariery i co muszą zrobić, by zdobyć kolejny stopień.Warunkiem nadania stopnia awansu zawodowego jest: odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego (staż mogą odbywać nauczyciele pracujący co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć i zatrudnieni m.in. w szkołach i placówkach, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego; - potrafię napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego; - wiem jakie dokumenty, do kogo i w jakim terminie muszę przygotować i dostarczyć, aby mogło być wszczęteZ dniem 01.09.2014r., uzyskałam pozwolenie na rozpoczęcie stażu na awans zawodowy na nauczyciela mianowanego.. Przez cały okres stażu zgodnie z przyjętym harmonogramem obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, a także prowadziłam zajęcia w jego obecności.W czasie trwania stażu zapoznałem się z dokumentami i procedurami awansu zawodowego, przeanalizowałem przepisy prawa oświatowego, w tym akty prawne i inne rozporządzenia dotyczące awansu zawodowego nauczycieli - m.in.: Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016r., poz. 1379 ze zm.)Wypełniony wniosek trzeba złożyć łącznie z m.in. dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe oraz z aktem nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Barbara Opaska; Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej Monika Fijałkowska-Świostek "Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. Po analizie najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la dyplomowanego .zawiera opis realizacji planu rozwoju zawodowego […]; SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO WSTĘP Pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym ponad 30 lat jestem .awansu zawodowego przez nauczycieli 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt