Plan zagospodarowania przestrzennego lublin dzielnica głusk

Pobierz

II .Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego) oraz przepisami obowiązującego prawa (np. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) zostały uwzględnione.. Obwieszczenia, komunikaty i wyłożenia projektów planów.. Przewodniczący Rady Dzielnicy Głusk - Teresa Wiesława Krzos tel.. Woj. Lubelskiego z dnia 08.05 2020 r. poz. 2645) Rada Dzielnicy Głusk uchwala, co następuje: § 1.. Komunikaty - Głusk Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 20.03.2018 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 31.05.2017 Dodatkowy kurs linii nr 73 .wnioskowanie do organów Miasta Lublin w sprawach istotnych dla mieszkańców Dzielnicy, a w szczególności w zakresie: a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących Dzielnicę lub jej część,do uchwały Nr 621/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie nadania statutu Dzielnicy Głusk (Dz. Urz.. przez podanie numeru działki; przez wskazanie punktu w działce .z dodatkowego spotkania z Radami Dzielnic Abramowice, Dziesiąta, Głusk, Kośminek, Wrotków, Zemborzyce dotyczącego prezentacji rozwiązań przyjętych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublin.. W związku z rezygnacją z funkcji Sekretarza Zarządu Pana Piotra Wójcika dokonuje się wyboru nowego sekretarza .To podstawowy dokument planistyczny, zawierający proponowane zasady rozwoju zagospodarowania przestrzennego, w połączeniu z którym uchwalane są szczegółowe plany zagospodarowania poszczególnych części miasta..

... lublin.mamprawowiedziec.pl.

Wyłożenia projektów planów; Lista planów obowiązujących (wg dat uchwalenia) Lista planów w opracowaniu z podziałem na rejony planistyczne.. Kraśnicka, Nałęczowska i Wojciechowska.. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Głusku i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.. Data uchwalenia: 2013-06-27.. Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-26.Głuska 138 20-380 Lublin.. Sławinek, cz. Sławina, Szerokie, Węglin Płn., cz. Konstantynowa-rejon planistyczny I zachodni; Ponikwoda, cz.Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Głusk.. Częściowo lub w całości uwzględnione pisma stanowiły ok. 64% wszystkich pism.May 6, 2022May 9, 2022plan zagospodarowania Lublin 441/XVII/2016 podgląd uchwała nr 441/XVII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 14 kwietnia 2016r.. Dowiedz się jak sprawdzić plan .Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część VI G (północno-zachodnia) Głusk-Abramowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Data utworzenia: 02-03-2015 Rodzaj ogłoszenia Informacja Komórka organizacyjna Wydział Planowania Termin składania dokumentów 08-04-2015Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Lista planów w opracowaniu z podziałem na rejony planistyczne Bronowice, Kośminek, Dziesiąta, Głusk, Wrotków, cz. Abramowic- rejon planistyczny VI bip.lublin.eu Prezydent, zastępcy, pełnomocnicy Prezydent Miasta Lublin Zastępcy Prezydenta Miasta LublinPrace planistyczne objęły jedynie część południowo-zachodnią: "Uchwała nr 1229/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część VI G (południowo-zachodnia) Głusk - Abramowice".Prezentacja do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych - rejon Czerniejówka - CZĘŚĆ IV Studium komunikacyjne miasta Lublin Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna Zarządzenia Prezydenta Miasta LublinPrzewodniczący Rady Dzielnicy Głusk - Teresa Wiesława Krzos tel..

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożony jest do wglądu publicznego do 25 maja.

519 710 800 mail: Komunikaty - Głusk Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 20.03.2018 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 31.05.2017 Dodatkowy kurs linii nr 73Przewodniczący Rady Dzielnicy Głusk - Teresa Wiesława Krzos tel.. W następnym etapie, do 10 czerwca, miejski zespół planistów czeka na uwagi mieszkańców do prezentowanych propozycji.. Studium jest do wglądu do 12 lipca w Wydziale Planowania przy ul. Wieniawskiej 14.Ponowne (III) wyłożenie w niezbędnym zakresie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część I - obszar wschodni w rejonie ulic: Dożynkowa - Goździkowa wraz z prognozą oddziaływania na środowiFeb 15, 2022plan zagospodarowania Lublin 441/XVII/2016 podgląd uchwała nr 441/XVII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 14 kwietnia 2016r.. 21 maja 2020 FundacjaWolnosci III kadencja ..

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin część I - obszar zachodni w rejonie ulic: al.

Weryfikacja obietnic.. 519 710 800 mail: Komunikaty - Głusk Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 20.03.2018 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 31.05.2017 Dodatkowy kurs linii nr 73Uchwała nr 1073/XLI/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część I obszar północno-wschodni dla obszarów: C - położonego w rejonie ulicy Konwaliowej i Dożynkowej oraz D - położonego w rejonie ulic Dożynkowej i NarcyzowejJan 12, 2022Jun 15, 2022Plany zagospodarowania przestrzennego dla Głuska, Abramowic, Zemborzyc..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt