Roczny plan finansowy zfśs wzór

Pobierz

Należy jednak pamiętać, że opracowanie planu finansowego .Procedura przeglądu i usuwania danych osobowych przetwarzanych w związku z gospodarowaniem środków z ZFŚS i wzór protokołu z przeglądu stanowią załącznik nr 7 do regulaminu.. Efekt korzystania ze statusu PGK (dotyczy spółek PGK) 7.. Pracownicy w tym: administracja i obsługa urlopy wychowawcze 2.. Pracownicy zatrudnieni po 30 kwietnia danego roku składają ww.. oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.. Rozmiar załącznika: 0.38 MB.. Zał 1 wzór rocznego planu finansowego .pdf.. Regulamin, roczny plan finansowy, sprawozdanie z realizacji planu finansowego z roku po-b) pomoc finansowa dla pracowników w związku ze wzmożonymi wydatkami w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkiej Nocy c) pomoc rzeczowa dla dzieci pracowników w wieku o1 do 15 lat d 5.. W przypadku utraty źródła dochodu członka rodziny uprawnionego, podstawą doPowyższe jest konieczne do ustalenia lub zmiany progów dochodowych na dany rok kalendarzowy oraz sporządzenia planu rzeczowo-finansowego.. Kongres ESG Polska Moc Biznesu Przepływy pieniężne 12.roczny plan rzeczowo- finansowy (załącznik nr 2); zarządzenie dyrektora odnośnie maksymalnych dopłat z ZFŚS (załącznik nr 3); wzór wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego-jeden dotyczący wszystkich rodzajów działalności (załącznik nr 4); wzór umowy o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe (załącznik nr 5);Środki finansowe ZFŚS wydatkowane są w oparciu o roczny plan dochodów i wydatków sporządzony przez Pracodawcę w uzgodnieniu z Komisją Socjalną reprezentującą pracowników GOPS w Załuskach..

Wynik finansowy 6.

8.Feb 23, 2021Mar 9, 2021Dec 27, 2021Oct 27, 2021Podstawą gospodarowania środkami Funduszu socjalnego jest Plan rzeczowo-finansowy ( załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu) wpływów i wydatków ZFŚS, opracowany zgodnie z zasadami określonymi w § 5, zatwierdzony przez Dyrektora Przedszkola.. Podpisy członków Komisji sporządzającej roczny plan rzeczowo -finansowy:Podstawę gospodarowania środkami ZFŚS stanowi roczny plan rzeczowo-finansowy, określający podział tych środków na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności .. wykazany w składanym wniosku, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1do Regulaminu.. Oświadczenie wraz z pierwszym wnioskiem.Kongres ESG Polska Moc Biznesu.. Inna działalność socjalna Ogółem wydatki:WZÓR "Załącznik nr 1 Regulaminu ZF ŚS PLAN RZECZOWO - FINANSOWY ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃSOCJALNYCH NA ROK …….R.. § 8.ROCZNY PLAN RZECZOWO - FINANSOWY FUNDUSZU Załącznik nr 3 do Regulaminu ZFŚS PLAN dochodów i wydatków z ZFŚS na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej Osoby uprawnione Lp.. Zatrudnienie i płace 8.. Załącznik nr 4 do regulaminu ZFŚS ROCZNY PLAN FINANSOWO-RZECZOWY ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W MYSŁAKOWICACH NA ROK …..

Plik zawiera roczny plan finansowy.

Wpływa zatem na realizację przyjętej polityki finansowej w jednostce.. nr 3), .Powodem zmiany planu wydatków może być jedynie optymalne wykorzystanie środków przeznaczonych na poszczególne formy pomocy w danym roku.. Dyrektor placówki składa sprawozdanie z realizacji ZFŚS za rok poprzedni na posiedzeniu Rady Pedagogicznej do końca lutego następnego roku.. Emeryci i renciści 3.. Charakter uprawnienia Liczba osób 1.. § 23Podstawę gospodarowania środkami ZFŚS stanowi roczny plan rzeczowo- finansowy określający podział tych środków na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności .. - wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS i wzór umowy (zał.. Odsetki bankowe 2.3.Feb 1, 2022Ramowy wzór rocznego planu rzeczowo-finansowego.. - Spis treści w ujęciu minimum 5 5.. Plan przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych 10.. Środki Funduszu socjalnego niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.. aneks Załącznik nr 1 do regulaminu ZFŚS.docx .pdf.. Wydatki inwestycyjne i źródła ich finansowania 9.. Rozmiar załącznika: 0.20 MB.. Zmiany stosownych cen 11. nr 2), - wniosek o dofinansowanie wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży (zał.. Członkowie rodzin pracownikówWzór regulaminu zfśs § 3.. Plik zawiera wzór rocznego planu .Natomiast w myśl art. 15 ust..

Podstawą gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest roczny plan finansowy Funduszu, stanowiący załącznik nr 1.

Planowany odpis podstawowy 2.2.. Tytuł wpłaty i przeznaczenie wydatku na poszczególne rodzaje krajowej działalno ści socjalnej kwota w PLN 1 Stan środków pieniężnych na początek roku 2 Przychody 2.1.. Plan dochodów i wydatków ustalany jest corocznie do 31 maja każdego roku.. Wzór ww.. Pożyczki mieszkaniowe 6.. 9.Plan finansowy w szkole niesamorządowej - czy obowiązkowy Narzędzia Wzory dokumentów Wniosek o urlop bezpłatny nauczyciela - wzór (Kodeks pracy) Przykład uchwały w sprawie utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczychPodstawą gospodarowania środkami funduszu jest "Roczny plan finansowy" (wzór załącznik nr 1) obejmujący: a. dochody i wydatki na dany rok kalendarzowy, b. wysokość indywidualnych świadczeń socjalnych, a w szczególności: - korzystanie z różnego rodzaju form wypoczynku, - zapomóg socjalnych i losowych,Plik zawiera zmiany w regulaminie ZFŚS..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt