Spektrometria mas interpretacja widm

Pobierz

Wykorzystanie spektrometrii mas do analizy wybranych zwi ązków nieorganicznych Wykaz literatury A.. Uzyskuje się je w wyniku oddziaływań wszelkich rodzajów promieniowania na materię rozumianą jako zbiorowisko atomów i cząsteczek.. Desorpcja/jonizacja laserowa wspomagana matrycą (MALDI) jako metoda obrazowania powierzchni: 376: 12.2.. Oznaczanie pierwiastków z wykorzystaniem .2 a n a l i z a fa r m a c e u t yc z n a Techniki spektrometrii mas (MS) Spektrometria mas od dłuższego czasu używana jest w analizie próbek biologicznych i w badaniach farmakokinetycznych, jednakże dopiero ostatnio zauważono obiecujące cechy tego detektora w laboratoriach kontroli jakości, jako narzędzia do identyfikacji i monitorowania zanieczyszczeń [9 13].. Bezwzględna masa atomowa i cząsteczkowa Masa atomów i cząsteczek wyrażona w kilogramach.jej wyniki przedstawiane są w postaci widm (spektrum).. To nauka o powstawaniu i interpretacji widm.. R. M.W spektrometrii mas dotyczy jonów nieparzystoelektronowych.. Współcześnie istnieje wiele odmian tej techniki, z których każda ma inne zastosowanie i wymaga stosowania aparatów o innej konstrukcji.1 SPEKTOMETRIA MAS Spektrometria mas - "królowa metod analitycznych" !". Widmo masowe obrazuje rozpad cząstek analizowanej substancji na mniejsze, naładowaneANALIZA WIDM MASOWYCH -OBLICZANIE MASY CZĄSTECZKOWEJ ZWIĄZKU Aby to zrobić wchodzimy w zakładkę PROCESS>>> SMOOTH MASS SPECTRUM Narzędzie to służy do wygładzania widma tak, aby tworzyło ono jeden pik o uśreddnionej wartości masy cząsteczkowej..

Wysokorozdzielcza spektrometria mas / 273 Zbigniew Szewczuk, Piotr Stefanowicz 8.1.

Je Ŝeli wSpektrometria mas jest obecnie jedną z najważniejszych metod analitycznych wykorzystywanych nie tylko w badaniach naukowych w dziedzinie chemii, biochemii, chemii materiałowej, farmacji i medycynie, ale także w laboratoriach analitycznych kontrolujących jakość leków, kosmetyków, żywności i innych produktów, z którymi mamy do czynienia na co dzień.. Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa 42W omawianiu widm posługujemy się pojęciami: Chromofor - grupa atomów odpowiedzialna za selektywną absorpcję elektronową w zakresie 180-800 nm Auksochrom - grupa atomów, podstawnik, która przyłączona do chromoforu wpływa na położenie, a także na natężenie maksimum absorpcji8.. W spektroskopii tej nie wykorzystuje się zjawiska absorpcji ani emisji promieniowania elektromagnetycznego jak to ma miejsce w spektroskopiach UV, IR czy NMR.. Zespół Laboratoriów Specjalistycznych Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed Ul. Abrahama 58, 80-307 Gdańsk.. Zastanówmy si ę, co stanie si ę ze zwi ązkiem o masie 5000 Da poddanemu jonizacji.. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1..

Pracownicy: Dr Katarzyna MacurPełna interpretacja widm IR jest trudna (wręcz niemożliwa), ponieważ w obrębie jednej cząsteczki występuje wiele drgań deformacyjnych i rozciągających.

Spektrometria mas (2) Informacje z widm MS: - masa cząsteczkowa związku (masa nominalna, monoizotopowa, średnia) - pik jonu molekularnego lub pseudomolekularnego (dla łagodnych metod jonizacji tj. EI, FAB, LSIMS, CI, ESI, MALDI) przy różnych napięciach na źródle jonówInterpretacja widm mas wybranych klas związków organicznych.. 6.Interpretacja widm MS5.4.. Lista pracowników: Kierownik Laboratorium: Dr Paulina Czaplewska wew.. Należy zmienić parametr SMOOTHING WIDTHSPEKTROMETRIA MAS Analiza ścieżek fragmentacji Metody termochemiczne Pomiar - energii jonizacji, entalpii tworzenia jonów i molekuł Jeżeli dla jonu o danym wzorze sumarycznym wyliczymy entalpię tworzenia taką samą jak dla jonu o tym samym wzorze, ale pochodzącego z innej fragmentacji, to możemy2 pracował: Wojciech Augustyniak Spektrometria mas (2) Widmo MS względna intensywność (wysokość) piku od stosunku m/z; piki pochodzą od jonów wytworzonych podczas jonizacji związku, oraz od naładowanych elektrycznie produktów rozpadu tych jonów Informacje z widm MS: - masa cząsteczkowa związku (masa nominalna, monoizotopowa, średnia) pik jonu molekularnego lub pseudomolekularnego (dla łagodnych metod jonizacji tj EI, FAB, LSIMS, CI, ESI, MALDI) przy różnych napięciach na .Spektrometria mas (MS, z ang. mass spectrometry) - technika analityczna zaliczana do metod spektroskopowych, której podstawą jest pomiar stosunku masy do ładunku elektrycznego danego jonu..

Obsługa i zastosowanie detektora mas, interpretacja widm masowych (zastosowanie metod SIM oraz TIC, ekstrakcja wybranych jonów, przeszukiwanie widm masowych pod kątem m/z oznaczanych analitów).4.

Zajęcia odbywają się intensywnie w pierwszej połowie semestru.. Poszczególne rodzaje wiązań mając podobną różnicę energii pomiędzy poziomami oscylacyjnym, absorbują .Interpretacji widm masowych.. Jony parzystoelektronowe: M + H+, M - H+, M + Na+, M + Cl−itp.. Przykłady zastosowań spektrometrii mas do identyfikacji związków organicznych Wykaz literatury A. wykorzystywana podczas zajęć R. A.. Interpretacja wyników Jak ju Ŝ wspomniano, spektrometr masowy, bez wzgl ędu na konstrukcj ę, podaje w wyniku analizy warto ść m/z a nie mas ę. Spektrometria masowa 4/21 Spektrometria masowa Technika analityczna, której podstawąjest pomiar stosunku masy do jej ładunku elektrycznego (m/z) SłuŜy do: .. mcz-suma mas cząstek lub jonów, .Spektrometria mas (MS, z ang. mass spectrometry) - technika analityczna zaliczana do metod spektroskopowych, której podstawą jest pomiar stosunku masy do ładunku elektrycznego danego jonu.. Pierwszy spektrometr mas został zbudowany przez J.J.. Pomiar mas atomowych pierwiastków i mas cząsteczkowych związków chemicznych.. E. Rose, Spektrometria mas, PWN, Warszawa 2001 2.. Pokazanie podstawowych operacji obróbki chromatogramów przy pomocy oprogramowania GC Solution..

Wykrywanie obecności i oznaczanie zawartości ilościowejPraktyczna interpretacja ró żnych rodzajów widm mas (MS, MS/MS, MS3) i ich zastosowanie do okre ślenia struktury zwi ązków organicznych.

Dla jonów parzystoelektronowych jest na odwrót.. Współcześnie istnieje wiele odmian tej techniki, z których każda ma inne zastosowanie i wymaga stosowania aparatów o .Spektrometria magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) • Sposób oddziaływania promieniowania z cząsteczką: zmiana orientacji spinu jądra atomu o niezerowej liczbie spinowej I w polu magnetycznym.. Badania powierzchni za pomocą spektrometrii mas: 375: 12.1.. E. Rose, Spektrometria mas, PWN, Warszawa 2001Przed przystąpieniem do interpretacji widm masowych należy przypomnieć sobie wszystkie sposoby określania masy stosowane w chemii, aby móc odpowiedzieć, którą z nich możemy odczytać z widma masowego.. Witold Danikiewicz.. Spektrometria masowa - fundacja golfowe.. • Postaćwyniku pomiaru: widmo NMR jedno lub dwuwymiarowe, zestaw widm.. Spektrometria mas jest metodą analityczną, której podstawą jest pomiar stosunku masy do ładunku (m/z) jonów w fazie gazowej.. Poszczególne rodzaje wiązań mając podobną różnicę energiiCO TO JEST SPEKTROMETRIA MAS ?. - powstają w wyniku jonizacji ESI, APCI, MALDI Jony nieparzystoelektronowe: M+• - powstają w wyniku jonizacji EISpektrometria.. Odgrywa także kluczową rolę w .11.. Widmo więc zawiera wiele różnych pasm odpowiadających tym drganiom.. Spektrometria mas jonów wtórnych (SIMS) 379 13.. Wybór metody jonizacji determinuje dalsz ą interpretacj ę uzyskanych wyników.. Pierwszy spektrometr mas został zbudowany przez J.J.. Spektrometria ruchliwości jonów sprzężona ze spektrometrią mas (IM-MS) 367 12.. Analiza wielowymiarowego zbioru danych uzyskanego na podstawie widm masowych / 281 Aleksandra Pawlaczyk, Paulina Chęsy, Małgorzata Iwona Szynkowska, Andrzej Parczewski 9.1.nauka o powstawaniu i interpretacji widm powstających .. UV-VIS(prawo Lamberta-Beera) NMR 3.04.2008 Podsumowanie, ćwiczenia.. Zastosowani / 274 9.. Literatura podstawowa 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt