Wybór metody ustalania różnic kursowych

Pobierz

Jest obowiązany stosować metodę ustalania różnic kursowych w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości przez okres nie krótszy niż 3 .Z punktu widzenia przedsiębiorców realizujących inwestycję, np. budowę nowej hali magazynowej, należy pamiętać, że wybór metody ustalania różnic kursowych może mieć wpływ na wysokość kosztów jej wytworzenia i tym samym wysokość odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów.. Dla celów podatkowych istnieją dwie metody ustalania różnic kursowych: metoda podatkowa - w rachunku podatkowym uwzględniane są tylko różnice kursowe zrealizowane, metoda bilansowa - wszystkie różnice kursowe (zrealizowane i niezrealizowane) uwzględnia się w rachunku podatkowym.. Wśród podatników dominująca jest jednak metoda podatkowa, zaś możliwość wyboru metody rachunkowej jest fakultatywna i aby jednostka mogła ujmować różnice kursowe w oparciu o .R = W * KW1 - W * KW2.. Należy jednak zaznaczyć, że metoda bilansowa jest zastrzeżona dla podatników, którzy sporządzają sprawozdania finansowe badane przez podmioty uprawnione do ich badania w okresie stosowania tej metody.. 1 pkt 2, podatnicy na pierwszy dzień roku podatkowego, w którym została wybrana ta metoda, zaliczają odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów naliczone różnice kursowe ustalone na podstawie przepisów o rachunkowości na …Bezpośrednią konsekwencją odesłania do przepisów o rachunkowości w przypadku wyboru tzw. metody rachunkowej ustalania różnic kursowych (czyli m.in. do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j..

5 ustawy w przypadku wyboru metody ustalania różnic kursowych, o której mowa w ust.

Jednostki, które stosują tę metodę, mają obowiązek: poddawać badaniu przez firmy audytorskie swoje sprawozdania finansowe sporządzone w okresie rozliczania różnic kursowych metodą bilansową,zgodnie z art. 9b ust.. 5 updop, w przypadku wyboru metody ustalania różnic kursowych według przepisów o rachunkowości podatnicy na pierwszy dzień roku podatkowego, w którym została wybrana ta metoda, zaliczają odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów naliczone różnice kursowe, ustalone na podstawie przepisów o rachunkowości na …Dokonując wyboru metody bilansowej ustalania różnic kursowych jednostki powinny mieć na uwadze, że wybór ten wiąże się również z określonymi obowiązkami.. W tym drugim przypadku warunkiem jest to, że w odpowiednim ustawowym okresie sporządzane przez podatników sprawozdania finansowe będą badane przez podmioty do tego uprawnione.W przypadku wyboru metody ustalania różnic kursowych, o której mowa w ust.. 2, podatnicy na pierwszy dzień roku podatkowego, w którym została wybrana ta metoda, zaliczają odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów naliczone różnice kursowe ustalone na podstawie przepisów o rachunkowości na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego.Trzeba również pamiętać, że w przypadku wyboru bilansowej metody ustalania różnic kursowych dla celów podatku dochodowego różnice kursowe naliczone zgodnie z ustawą o rachunkowości w księgach na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego jednostka zalicza odpowiednio do przychodów lub kosztów podatkowych na pierwszy dzień roku podatkowego, który wybrała jako pierwszy rok stosowania omawianej metody.W przypadku wyboru metody ustalania różnic kursowych, o której mowa w ust..

Aby skorzystać z drugiego sposobu ustalania różnic kursowych, podatnik powinien spełnić określone warunki.

Od tego dnia można to robić w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub o przepisy ustawy o rachunkowości.. 1 pkt 2, podatnicy na pierwszy dzień roku podatkowego, w którym została wybrana ta metoda, zaliczają odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów naliczone różnice kursowe ustalone na podstawie przepisów o rachunkowości na ostatni dzień .Zgodnie z ustawą o rachunkowości wybór metody rozliczania różnic kursowych nie ma wpływu na sposób prezentacji różnic kursowych w rachunku zysków i strat czy rachunku przepływów pieniężnych.. Wybór ma znaczenie dla sporządzania deklaracji podatkowej.. Stosowanie metody rachunkowej eliminuje ryzyko związane z nieprawidłową kwalifikacją różnic kursowych dla celów podatkowych.Podatnicy mogą ustalać podatkowe różnice kursowe według metody podatkowej albo według przepisów o rachunkowości, pod warunkiem, że o wyborze drugiej z tych metod zawiadomią właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w przewidzianym do tego terminie.Takiego wyboru nie posiadają jednak podatnicy nieprowadzący ksiąg rachunkowych i zobowiązani są do ustalania różnic kursowych poprzez metodę podatkową.. Może on mianowicie wybrać: 1) metodę podatkową, która wynika z updop i updof, polegającą na zaliczaniu do przychodów i kosztów podatkowych wyłącznie zrealizowanych różnic kursowych (ustalonych według zasady kasowej);Tak więc w trakcie roku nie można dokonać wyboru metody rozliczania różnic kursowych, z wyjątkiem podmiotów rozpoczynających działalność..

Ale to nie jedyne warunki, o jakich musi pamiętać podatnik wybierając metodę bilansową przy ustalaniu różnic kursowych.

Warto się z nimi zapoznać, gdyż okazuje się .W przypadku wyboru metody ustalania różnic kursowych według rachunkowości podatnicy na pierwszy dzień roku podatkowego, w którym została wybrana ta metoda, zaliczają odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów naliczone różnice kursowe ustalone na podstawie przepisów o rachunkowości na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego.W celu dokonania wyboru korzystnej dla danego podatnika metody ustalania różnic kursowych należy przeanalizować strukturę jego aktywów, źródło ich finansowania oraz wieloletnią prognozę kursów wymiany walut.Ustawodawca umożliwił podatnikom od 1 stycznia 2007 r. wybór sposobu ustalania różnic kursowych..

gdzie R to różnica kursowa, W to kwota dyspozycji, KW1 - kurs walut właściwy dla dnia wpływu oraz KW2 - kurs walut właściwy dla dnia wypływu.

Jednostki, które stosują tę metodę, mają obowiązek: poddawać badaniu przez firmy audytorskie swoje sprawozdania finansowe sporządzone w okresie rozliczania różnic kursowych metodą bilansową,Wybór metody ustalania różnic kursowych (podatkowa lub bilansowa) należy do podatnika.. jeżeli jednostka stosuje rachunkową metodę ustalania różnic kursowych .Ustawy o podatku dochodowym przewidują możliwość wyboru przez podatnika metody ustalania różnic kursowych wpływających na dochód podatkowy.. Wśród podatników dominująca jest jednak metoda podatkowa, zaś możliwość wyboru metody rachunkowej jest fakultatywna i aby jednostka mogła ujmować różnice kursowe w oparciu o .na podstawie art. 9b ust.. W zależności od wyniku powyższego równania przedsiębiorca powinien rozpoznać dodatnie albo ujemne różnice kursowe.Takiego wyboru nie posiadają jednak podatnicy nieprowadzący ksiąg rachunkowych i zobowiązani są do ustalania różnic kursowych poprzez metodę podatkową..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt