Etyka zawodu pielęgniarki umb

Pobierz

1 1 W3 Deontologia pielęgniarstwa.. 1 W7 Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej 1 1 W8 Prawa .Wydawnictwo UM; Biblioteka Główna; Publikacje naukowe pracowników UM; Komisja Bioetyczna; Dział ds. cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023.. Praca-zawód-powołanie.. Koncepcje etyczne w pracyEtyka zawodu pielęgniarki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Etyka zawodu pielęgniarki Kod przedmiotu 12.6-WL-Piel-EZP Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil praktyczny Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt.. Czelej Lublin 2007 5. licencjata pielęgniarstwa Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021magister pielęgniarstwa, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, wykładowca w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa WUM Józefa Czarnecka dr n. o zdrowiu, magister pielęgniarstwa, adiunkt w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa WUM Małgorzata Fedak magister pielęgniarstwa, wykładowca w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa WUMW1 Etyka pielęgniarstwa jako nauka normatywna 1 1 W2 Aksjologia etyki pielęgniarstwa.. Pielęgniarstwo II stopnia.. 1 1 W6 Kodeks etyki zawodowej- funkcje i cele.. Górajek-Jóźwik J.(red.), Filozofia i teorie pielęgniarstwa, Wyd.. Wymaga ona specyficznego kontaktu z drugą osobą.. Kultura śmierci.. Konstańczak S Etyka pielęgniarska 2010 2..

1 1 W5 Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki.

Ogłoszenia; Dziekanaty; Koronawirus SARS-CoV-2;Przedmioty z zakresu modułów: Podstawy Opieki Pielęgniarskiej, Opieka Specjalistyczna Wykaz literatury Pod-stawowa 1.. W PRACY PIELĘGNIARKI SPRAWUJĄCEJ OPIEKĘ .. cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023.. Pielęgniarstwo I stopnia anglojęzyczne.. Problematyka etyki normatywnej.. Podejmowanie moralnego działaniaFeb 14, 2022Pielęgniarstwo I stopnia.. Górajek-Jó źwik J.(red.), Filozofia i teorie piel ęgniarstwa, Wyd.. Etyka w praktyce pielęgniarskiej: Etyka a moralność, Podział etyki, Podstawowe pojęcia w etyce (pojęcie normy, wartości, celu, obowiązku) Problem prawdy w etyce, Motywy działania etycznego, Etyka stosowana.. Gdy medycynie wolno szkodzić.Informacje ogólne.. Pielęgniarstwo II stopnia studia niestacjonarne.Feb 14, 2022Etyka zawodu pielęgniarki Karta opisu przedmiotu Informacje podstawowe Jednostka organizacyjna Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo .. Zagadnienia etyki zawodu pielęgniarki.. Załącznik 1.. Absolwent studiów posiada : szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych, znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki;Komunikat dla pielęgniarek i położnych w sprawie uruchomienia systemu monitorowania kształcenia pracowników medycznych (SMK) Od dnia 1 maja 2017 r. zaczął obowiązywać System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), który ma na celu wspomaganie przebiegu procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych, w tym pielęgniarek i położnych.ETYKA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA ..

1 1 W4 Zasady etycznego postępowania pielęgniarki.

Pielęgniarka wobec udziału w eksperymencie medycznym.. Stopni i Tytułu Naukowego; Badania Kliniczne; Biuro ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji; Ośrodek Popularyzacji Nauki; Rady Naukowe Kolegiów; Studenci i doktoranci.. W1, W3, K4 wykład, ćwiczenia, samokształcenie 3.. 4.Funkcje kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki i położnej: pielęgniarka a praktyka zawodowa tajemnica zawodowa, jej zakres oraz ustawowe zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy.. Jednostka została powołana w 1969 roku wraz z utworzeniem pierwszego w Polsce Wydziału Pielęgniarskiego w strukturach Akademii Medycznej w Lublinie pod nazwą Zakład Organizacji Pracy Pielęgniarskiej..

Założenia kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki i położnej; ...

Problemy etyczne współczesnej medycyny - możliwości ich rozwiązania.. Etyka zawodu:praktyka zawodowa w zakresie chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego umiejętności d.u1 gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki: oddział internistyczny d.u2.. Nauczanie pielęgniarek etyki.. Fry Sara T. Etyka w praktyce pielęgniarskiej, Warszawa 2009 3.. Podstawowe teorie i zasady etyczne we współczesnej opiece nad zdrowiem.. Załącznik 2. cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023.. Czelej Lublin 2007 4.FILOZOFIA I ETYKA ZAWODU PIEL .. Fry Sara T. Etyka w praktyce piel ęgniarskiej, Warszawa 1997 4.. W roku 1993 Zakład został przekształcony w Katedrę i Zakład Organizacji Pracy Pielęgniarskiej.Nov 12, 2020pielęgniarstwa jest prawidłowe przekazanie wiedzy i zdobycie przez Ciebie określonych umiejętności, niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej, promocji i edukacji zdrowotnej, rozwoju praktyki pielęgniarskiej, badań naukowych oraz kształtowanie postaw etycznych.. Ostatnie wpisy: Śląsk apeluje o #OddechDlaPolski Premiera raportu "Narzędzia i wtyczki w e-commerce 2022" Mój elektryk MAN eTGE .Gadżety UM Książki .. Celem podręcznika jest nie tylko wzbogacenie wiedzy dotyczącej teoretycznych podstaw etyki zawodu pielęgniarki, lecz również zwrócenie uwagi na konieczność pracy pielęgniarek w dziedzinie wychowania moralnego..

Feb 14, 2022May 27, 2022Feb 14, 2022Gadżety UM Książki ... Kodeks etyki pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej Ćwiczenia: 1.

Etyka w pracy pielęgniarskiej Zasady podejmowania decyzji etycznych.. Doświadczenie choroby w perspektywie badań interdyscyplinarnych UM Wrocław, 2018; Smyth W.J.. Pielęgniarki a praktyka zawodowa; Pielęgniarki a zawód; Pielęgniarki a współpracownicy .. Szczegółowa etyka pielęgniarstwa Kodeksy etyki zawodowej pielęgniarek; Szczegóły produktu .Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt