Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym

Pobierz

związanej z awansem Opracowanie dokumentacji zawodowym.. Wykonywanie czynności dodatkowych.. 1 pkt 1 Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej § 8 ust.. Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu na potrzeby katechezy.Wykorzystanie Power Pointa do wykonania pomocy dydaktycznych w formie prezentacji multimedialnych dla uczniów, Według potrzeb Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym Wykorzystanie programów komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym- opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym, - samodzielne przygotowywanie atrakcyjnych pomocy, - ułatwiony sposób prowadzenia dokumentacji, lepsza jej jakość, - oszczędność czasu i możliwość lepszego przygotowania się do pracy 2.. Również cała dokumentacja związana z odbywanym stażem i awansem zawodowym .Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym.. §8 ust.. 3 pkt.. 1 pkt 2 Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkołyWykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym - Opracowanie dokumentów i materiałów związanych z awansem zawodowym za pomocą komputera..

15.Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym.

§ 8 ust.. Lp Zadania Sposób realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowa nia 1.. 1 UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ Lp.• wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość; .. dokumentacji związanej z awansem zawodowym na mianowanego, obserwacje, ankietowanie Załącznik nr 3 .. Powołanie zespołów do opracowania procedur, przedstawić radzie pedagogicznej i uczniom, dodać na stronę internetową.Inne wykorzystanie komputera: - prowadzenie zajęd dodatkowych - sporządzanie opinii o praktykach studenckich, opinii o uczniach do Poradni P-P - przygotowanie i opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym - publikowanie materiałów na stronach internetowych ( opr.. Poszerzanie swojej wiedzy oraz umiejętności.. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.. Wykorzystanie tablicy multimedialnej oraz projektora podczas zajęć dydaktyczno - wychowawczych.. z awansem .Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2019r.. 9.Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym Wykorzystanie poczty elektronicznej jako narzędzia do kontaktu z rodzicami Założenie konta na serwisie internetowym Chomikuj.pl w celu wymiany doświadczeń zawodowych Publikowanie materiałów dydaktycznych na portalach dla nauczycieli Opracowanie wszystkich dokumentów i materiałów związanych z awansem zawodowym Potwierdzenie publikacji wystawione przez serwis internetowy Teczka awansu .Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym..

wykorzystałam swoje umiejętności do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym.

Gromadzenie materiałów opracowanych na komputerze.. Wykorzystanie komputera na zajęciach.. Wykorzystanie Internetu do kontaktów z przedstawicielami wydawnictw.Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.. Zakładka"życia" klasy objętej wychowawstwem na stronie internetowej szkoły.. Opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela z użyciem dostępnego oprogramowania komputerowego.. Korzystanie z zasobów stron internetowych dla nauczycieli.Przygotowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, dokumentacji szkolnej, dyplomów.. Przygotowanie dokumentacji związanej .. dydaktyczne, sprawozdania z uroczystości, akcji ), w prasie lokalnej.internetowej, z życia klasy objętej wychowawstwem.. stażu Publikacje na stronie .. 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego .Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym: opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela oraz pracę szkoły: Okres stażu: teczka "Awans zawodowy"Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym..

przez cały okres trwania stażu.Opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym.

Teczka "Awans zawodowy".. Cały okres stażu.. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.. · Opracowywanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera: · tworzenia dokumentacji przedszkolnej, · narzędzi pracy - arkuszy obserwacji, planów miesięcznych, scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych, zaproszeń, podziękowań, dyplomów,Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komputerowej.. opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela, przy użyciu dostępnego oprogramowania (2013/2014, 2014/2015, 2015/2016).Wykorzystywanie technologii komputerowej i multimedialnej w pracy dydaktyczno - wychowawczej *Aktywne korzystanie z komputera jako jednego ze środków samokształcenia ­*Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji niezbędnej do pracy nauczyciela z dzieckiem oraz dokumentacji związanej z awansem zawodowym ­*Opracowanie wniosku i planu rozwoju zawodowego i zamieszczenie go w Internecie ­*Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego i publikacja w .Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego..

Wykorzystanie komputera do przygotowywania dokumentacji i zaświadczeń uczniów CKZ.

Czas trwania stażu; wedle potrzebWykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym · śledzenie nowości na portalach internetowych · wprowadzanie informacji z realizacji własnych działań zawodowych na stronie internetowejZadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych Przygotowywanie materiałów dydaktycznych, dokumentów szkolnych, dyplomów, scenariuszy, dokumentacji związanej z awansem zawodowym, itp. - Opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów i dokumentów związanych z awansem zawodowym nauczyciela.. opracowanie na komputerze wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela.. 2 pkt.. Posiadaną wiedzę wykorzystałam w trakcie tworzenia dokumentacji teczki awansu zawodowego.. Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła w pracy dydaktyczno - wychowawczej Śledzenie aktualności na portalach internetowych.. Zaświadczenia, notatki, scenariusze imprez, konspekty, referaty, plany, sprawozdania etc. 2.. Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy korzystając z komputera.. Na bieżąco mogłam wprowadzać i aktualizować informacje zamieszczane w teczce i pomogło mi to w tworzeniu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym.. Cały okres stażu .. - Prowadzenie gazetki dla rodziców.Komputerowe opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym na nauczyciela dyplomowanego Przedstawienie wymaganej dokumentacji Okres stażu Załączona dokumentacja w okresie stażu 6.. Tworzenie prezentacji .Gromadzenie i ciągła aktualizacja dokumentów związanych z awansem.. Okres stażu.. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.. Stosowanie i wykorzystanie Internetu w pracy zawodowejWykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym.. Opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela oraz pracą szkoły.. 2019r.,poz.1650) § 8 ust.. W dobie szybkiego rozwoju technik informatycznych, gdy umiejętność posługiwania się komputerem staje się koniecznością, a Internet daje nieograniczone wręcz możliwości, trudno sobie nawet wyobrazić pracę w szkole bez umiejętności stosowania technologii informacyjnej.Wszelkie dokumenty nich: pisma, materiały do zajęć, scenariusze lekcji, ankiety, opinie o praktykach studenckich, analizy i wykresy, regulaminy, programy, plany wynikowe, ocena śródroczna, świadectwa i wiele, wiele innych sporządzam przy pomocy komputera..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt